Algemene voorwaarden

Proces Media B.V.

Artikel 1. Definities en toepassing

 1. Gebruiker: Proces Media B.V. gevestigd te Uithoorn
 2. Wederpartij: diegene die als Wederpartij, opdrachtgever, koper, verkoper, opdrachtnemer, of in welke hoedanigheid dan ook handelt met Gebruiker, alsmede de natuurlijke persoon en/of onderneming die via de website gebruik maakt van de Content.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 4. Content: productinformatie (in welke vorm dan ook) die wordt geüpload op de Website of ter beschikking wordt gesteld aan Gebruiker.
 5. Abonnement: overeenkomst op grond waarvan Gebruiker periodiek Content en/of Afleveringen en/of Updates aan Wederpartij verschaft.
 6. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen, tussen Gebruiker en Wederpartij.
 8. Eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij zijn niet toepasselijk en binden Gebruiker niet
 9. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij en enige aan Gebruiker gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige voorwaarden onder Gebruiker verstaan die gelieerde partij.
 10. Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 11. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Gebruiker om andere redenen geen beroep kan doen.
 12. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.
 13. Gebruiker is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en offertes van het tijdstip van wijzigen en voor bestaande overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan Wederpartij.
 14. Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die schriftelijk moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per e-mail.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Het enkele uitbrengen door Gebruiker van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Gebruiker niet tot het sluiten van een overeenkomst. Offertes van Gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
 3. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Gebruiker heeft bereikt, tenzij Gebruiker haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. Aanvaarding kan via ook per e-mail of mondeling/telefonisch plaatsvinden.
 5. Indien in de acceptatie enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Gebruiker aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Wederpartij worden gehanteerd.

 

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door Wederpartij die door Gebruiker niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Wederpartij aan Gebruiker worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Wederpartij, Gebruiker haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Gebruiker zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij Wederpartij.
 2. Door Wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Wederpartij.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Gebruiker wordt overschreden.
 4. Rechtshandelingen van Wederpartij met ondergeschikten van Gebruiker binden Gebruiker niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door Gebruiker schriftelijk en uitdrukkelijk wordt ingestemd.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4. Tarieven

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen danwel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is Gebruiker gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Wederpartij is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding.
 3. Het honorarium van Gebruiker is exclusief: onkosten van Gebruiker, declaraties van ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden danwel kunnen worden opgelegd.
 4. Wederpartij is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
 5. Voor alle zaken en, zo toepasselijk: werkzaamheden, zullen prijzen en /of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de door Gebruiker gebruikelijker wijs gehanteerde prijs, of een billijke prijs – als deze hoger is – geldt. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Gebruiker niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht; Inschakeling derden

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomsten zal Gebruiker zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Wederpartij maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat. Gebruiker heeft aldus inspanningsverbintenis en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald
 2. Wederpartij is gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de overeengekomen werkzaamheden door Gebruiker mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en/of gegevens niet of niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt of ter beschikking gesteld, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de uit de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Wederpartij in rekening te brengen, dan wel de als gevolg van de vertraging geleden schade op Wederpartij te verhalen.
 3. Gebruiker heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht al dan niet gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Het is Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met en beperkt recht te bezwaren.

 

Artikel 6. Termijnen

 1. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de factuur vermeld staat. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij anders overeengekomen.
 3. Abonnementen worden na afloop van de termijn, telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij Wederpartij het Abonnement ten minste twee maanden voor afloop van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting, schadevergoeding of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is Wederpartij de contractuele rente ad 12 % per jaar verschuldigd, over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van Wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
 6. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij.
 7. Gebruiker is gerechtigd alvorens af te leveren, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van Wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is Wederpartij verplicht om voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, zulks ter beoordeling aan Gebruiker, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Gebruiker op andere wijze voor Gebruiker genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door Wederpartij voorgestelde betalingswijze te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
 8. De weigering door Wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.

 

Artikel 8. Reclames en onderzoek

 1. Wederpartij zal met bekwame spoed na de levering en/ of anderszins de prestatie van Gebruiker onderzoeken of Gebruiker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Gebruiker er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. Wederpartij dient het in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk twee kalenderdagen na oplevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Gebruiker vervalt.
 2. Gebruiker is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van Gebruiker, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door Wederpartij.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien Wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. De factuur van Gebruiker geldt als correct, indien Wederpartij niet binnen uiterlijk acht kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij Gebruiker heeft ingediend.
 5. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.
 6. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Gebruiker voor Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
 7. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft Wederpartij de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft Wederpartij het recht op restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 9. Einde overeenkomst:

 1. Indien Wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, alsmede indien Wederpartij Content heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Content heeft geschonden, heeft Gebruiker het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van Wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 2. In het geval Wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.
 3. Beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van Content, omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Wederpartij en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Wederpartij en Gebruiker zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Gebruiker aan Wederpartij geleverde diensten komen uitsluitend toe aan Gebruiker. Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding en € 2.500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Gebruiker overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker enige door Gebruiker aan Wederpartij geleverde Content en/of het resultaat van de door Gebruiker geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, over te nemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma te gebruiken, een en ander tenzij anders overeengekomen. Het bepaalde in dit lid vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
 3. Geen enkele bepaling in de overeenkomst of algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Wederpartij van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Gebruiker verleent aan Wederpartij voor de duur van de overeenkomst, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de op de website van Gebruiker geplaatste Content. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend, te weten:
  1. Het downloaden van de Content teneinde het beschikbaar te maken voor gelicentieerde Gebruikers (Als gelicentieerde Gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Wederpartij.
  2. Het in beeld brengen, raadplegen, het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van het Content
  3. Het overnemen bij wijze van citaat van de Content (met inachtneming van artikel 15a Auteurswet) in documenten die het kader van de normale bedrijfsvoering van Wederpartij worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
 5. Indien Wederpartij merkt of vermoedt dat derden inbreuk maken of zullen gaan maken op de rechten van Gebruiker, is Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan Gebruiker te melden. Wederpartij zal zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Gebruiker ervoor kiest tegen een inbreuk op te treden, zal Wederpartij op eigen kosten alle noodzakelijke medewerking verlenen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele – en/of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Wederpartij aan Gebruiker ter beschikking gestelde en/of geleverde zaken of werken uitsluitend bij Gebruiker.
 7. Indien en voor zover dat anders zou zijn, verleent Wederpartij aan Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en niet in tijd beperkt gebruiksrecht om de Content te gebruiken ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie. Het is Gebruiker daarmee toegestaan de Content in haar eigen database op te nemen en als zodanig aan derden ter beschikking te stellen. Het is Gebruiker voorts toegestaan de Content geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken. Voor het gebruik van de Content is Gebruiker aan Wederpartij geen vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen beëindiging van het gebruiksrecht dat aan Gebruiker is verleend, tot gevolg.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of andere onvolkomenheden in de Content.
 9. Wederpartij is verantwoordelijk voor alle content, in de meest ruime zin, die zij uploadt op de Website van Gebruiker. Wederpartij staat ervoor in dat de content juist en volledig is en op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Ingeval de voorafgaande garantie wordt geschonden, heeft Gebruiker het recht om de geüploade Content blijvend of tijdelijk ontoegankelijk te maken. Dit onverminderd de overige rechten van Gebruiker.
 10. Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden ter zake de Content en zal Gebruiker volledig schadeloosstellen, waaronder begrepen een redelijke vergoeding voor advocaatkosten.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door Wederpartij.
 2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Gebruiker of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Gebruiker of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Gebruiker die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 3. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Gebruiker geleverde Content, diensten en zaken de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, o fin de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Gebruiker en de aan haar verbonden auteurs, redacteuren en derden, zijn voor dergelijke fouten of onvolledigheden niet aansprakelijk.
 4. Enige ontevredenheid met esthetische onderdelen van de opdracht, kan nimmer leiden tot een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker.
 5. Gebruiker aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van Wederpartij of derden waarvoor Wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Gebruiker van instructies, adviezen of opdrachten van Wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij Wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.
 6. Gebruiker is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of gedane onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Gebruiker werkzame leidinggevenden.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het door Gebruiker te betalen bedrag van het eigen risico. Indien de verzekeraar de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Gebruiker kunnen dezelfde verweermiddelen jegens Wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door Wederpartij worden aangesproken.
 11. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van door Gebruiker ingeschakelde derden. Indien en voor zover vereist zal Gebruiker op eerste verzoek van Wederpartij, de rechten die zij jegens de betreffende derde kan uitoefenen in verband met de door deze derde veroorzaakte schade, van welke aard dan ook, aan Wederpartij overdragen.

 

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Wederpartij is tevens verplicht Gebruiker te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van Wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Gebruiker.
 2. Wederpartij is gehouden om Gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien Gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

 

Artikel 14. Vervaltermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Wederpartij jegens Gebruiker één jaar.

 

Artikel 15. Meer Wederpartijen; meer ondertekenaars:

Voor het geval meerdere Wederpartijen tezamen een overeenkomst hebben aangegaan, of meerdere personen een overeenkomst met Gebruiker hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van Wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Gebruiker.
 3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Contact

Proces Media B.V.
Marktplein 2
1421 AC Uithoorn
0297-223462
post@procesmedia.nl